Atitikties vertinimai pagal ISO3100:2018

Mes įvertinsime, ar organizacijoje įdiegta rizikų valdymo sistema pilnai atitinka ISO3100:2018 standarto reikalavimus, ar veikia ir yra efektyvus visi ją sudarantys procesai. Atitikties vertinimo metu mes išduosime atitikties pažymėjimą, kuris pagrįs nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl rizikų valdymo sistemos atitikties ISO3100:2018 standarto reikalavimams.

Fizinės ir techninės apsaugos auditai pagal ISO 27001 ir kitus saugumo standartus

Vertiname organizacijos fizinės ir techninės apsaugos užtikrinimo lygį, apsaugos organizavimo ir įgyvendinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pasaulinei geriausiai praktikai (LST ISO/IEC 27001:2013 ir kitai), rengiame rekomendacijas dėl fizinės ir techninės apsaugos lygio efektyvinimo ir apsaugos organizavimo optimizavimo.

Informacijos saugos ir asmens duomenų apsaugos rizikų vertinimai pagal ISO 27010 ir GDPR

Atliekame informacinių sistemų ir IT infrastruktūros bei informacijos saugos ir asmens duomenų apsaugos rizikų vertinimus pagal standarto ISO27010:2012 ir BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus ir ARSIS metodiką. Parengiame rizikų registrus ir rizikų valdymo priemonių planus.

Informacijos saugumo valdymo sistemų pagal LST ISO/IEC27001:2013 diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Sukursime ir Jūsų organizacijoje įdiegsime informacijos saugumo, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo valdymo procesus, nustatysime funkcinę ir atsakomybių struktūrą, atliksime rizikų vertinimą, siekiant tinkamai pasirengti standarto LST ISO/IEC 27001:2013, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams bei tinkamai apsaugoti organizacijos komercinę ir kitą informaciją, klientų, tiekėjų, darbuotojų ir kitų asmenų asmens duomenis.

Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST ISO/IEC 27001:2013

Kontrolinio audito metu mes įvertiname, ar informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) diegimo metu atliktos visos privalomos veiklos ir ar ISVS pilnai atitinka standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus. Tokiu būdu kontrolinis auditas leidžia pasitikrinti ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui ir esant neatitiktims jas  ištaisyti nepatiriant papildomų finansinių sąnaudų.

Rizikos valdymo sistemų pagal ISO3100:2018 diegimas ir efektyvinimas

Mūsų ekspertai yra pasirengę Jums įdiegti visos organizacijos ar atskirų jos veiklos sričių (finansų, operacijų, informacijos, HR ir kitų procesų) rizikų valdymo procesus pagal ISO31000:2018 reikalavimus, nustatyti aiškią funkcinę ir atsakomybių struktūrą, įdiegti kitus būtinus elementus, kad Jūs galėtumėte tinkamai valdyti rizikas, užtikrinti atitiktį ir laiku išvengti nereikalingų finansinių ir kitų nuostolių.

Techninių apsaugos priemonių diegimo techninė priežiūra

Mūsų ekspertai padės Jums užtikrinti nepertraukiamą ir profesionalią diegiamų techninių apsaugos priemonių (vaizdo stebėjimo kontrolės, įeigos kontrolės, apsaugos sistemų ir pan.) diegimo techninę priežiūrą, atliks reikiamas ekspertizes, išreikalaus būtiną dokumentaciją ir padės priimti kokybiškai sumontuotas ir įrengtas technines priemones.

Techninių specifikacijų fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių įsigijimui rengimas ir pagalba pirkimų metu

Parengsime Jums planuojamų įsigyti fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių technines specifikacijas, vertinimo metodikas ir pirkimo sutartis. Taip padėsime Jums sutaupyti laiko ir išvengti netinkamų paslaugų ir prekių įsigijimo klaidų bei nenumatytų išlaidų.
Scroll to top