Atitikties pažymėjimų pagal ISO3100:2018 išdavimas

Mūsų nepriklausomiems ekspertams atlikus Jūsų organizacijos esamos rizikų valdymo sistemos atitikties ISO3100:2018 standarto reikalavimams vertinimą, mes išduosime atitikties pažymėjimą, liudijantį, kad Jūsų rizikų valdymo sistema pilnai atitinka ISO3100:2018 standarto reikalavimus.

Scroll to top